Kapcsolat
 
 
 

 

MERKAPT ZRT. FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK

Szurkolj velünk Szegeden!

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet – a Játékszabályzat 2. pontjában részletezett kivételektől eltekintve -, amennyiben állandó kedvelője a Merkapt Zrt. hivatalos Facebook oldalának, továbbá részvételi szándékát a heti aktuális játékbejegyzésünk kedvelésével vagy a hozzáfűzött helyes válasszal ellátja.

A fent említett játékbejegyzéshez adott komment, kedveléssel egy időben a játékos elfogadja az ahhoz kapcsolódó játékszabályzatot.

A SORSOLÁSOK IDŐPONTJA

2019. július 25.

 

NYEREMÉNY

A nyeremény 1 db belépő a 2019. augusztus 21-25 között Szegeden megrendezésre kerülő NKM olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra.

A nyertest egy, a kedvelők, kommentelők között véletlenszerűen válogató online sorsoló alkalmazás jelöli ki, melynek működését a Merkapt Zrt. nem befolyásolja, tehát a program nem ad lehetőséget bizonyos játékosok pártolására, így biztosítva a szabályszerű kiválasztási folyamatot.

A játék során a Facebook szolgáltatásaira vonatkozó használati feltételek a Merkapt Zrt.-re is kötelezően érvényesek, azokat minden esetben betartjuk.

A FACEBOOK FELELŐSSEGE A JÁTÉK SORÁN

Vállaljuk, hogy a Facebookon folytatott promóciónkat, amit az említett közösségi oldal vállalata sem anyagi, sem egyéb téren nem támogat, saját felelősségünkre végezzük.

 

 

 

 


 

Szurkolj velünk Szegeden!

Játékszabályzat

 

1. A játék tárgya, szervezője

Jelen szabályzat a Merkapt Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 14/b; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://hu-hu.facebook.com/epuletgepesz/ oldal aktuális promóciós tevékenységére, a Szurkolj velünk Szegeden! játékra (atovábbiakban: Nyereményáték) vonatkozik.

2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött internetfelhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos, akit a sorsoláson történő esetleges kiválasztást követően a szabályzat Nyertes megnevezéssel illet).

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Nyereményjátékban a Merkapt Zrt. munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, illetve mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

Időtartam: a Nyereményjáték 2019. 06. 15. napján 10:00-kor kezdődik és 2019. 07. 31. napján 16:00-ig tart.

Sorsolások időpontjai: 2019. július 31. 16:00

A Nyereményjáték menete: azok között, akik a https://hu-hu.facebook.com/epuletgepesz/ oldalt kedvelik, a kapcsolódó bejegyzéshez kommentet fűznek, és a sorsolás időpontjáig a Merkapt Facebook oldal kedvelői és követői maradnak, egy nyertest sorsolunk ki a fent megjelölt időpontban, aki 1 db belépőt nyernek a szegedi NKM olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra.

Az online sorsolások alkalmával minden nyertes mellé 2 db tartaléknyertest is kisorsolunk.

A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nevüket a Merkapt Zrt. Facebook oldalán közzétesszük.


4. Nyeremények, nyertesek

A Nyereményjáték során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Nyertesek között:

1 db belépőjegy a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságra

(a jegy a Merkapt Zrt. által meghatározott adott napra szól)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A Nyertest Facebook üzenet formájában értesítjük és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvennünk a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Merkapt Zrt. kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

 

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvennünk a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem lép kapcsolatba a Szervezővel az utóbbi által megadott feltételek szerint.

 

4. Nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremény a Merkapt Zrt. 1106 Budapest, Maglódi u. 14./B címen található üzletében vehető át munkanapokon 9:00 – 16:30 óra között, legkésőbb 2019. augusztus  12-én 16:30 óráig.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Merkapt Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 

5. A Merkapt Zrt. felelőssége

A Merkapt Zrt. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen átadásából, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

 

6. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Nyereményjátékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, e tevékenységről részletesebben a Szurkolj velünk Szegeden! nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójának elolvasása által informálódhatnak. A Nyereményjátékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a résztvevő személy (Játékos) hozzájárulásán alapul.

 

7. Kizárás

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játékszabályzat elveivel ellentétesen vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Merkapt Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

A Merkapt Zrt. fenntartja a jogot a játékszabályok megváltoztatására a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

Merkapt Zrt.

Budapest, 2019. 07. 11.

 
Merkapt Zrt. | 1106 Budapest, Maglódi út 14/B | Telefon: +36 1 260 1405 |   e-mail: info@merkapt.hu | Oldaltérkép | powered by SiteSet